Menu
Obec Bystrička
ObecBystrička

Civilná ochrana

1. Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci

1. Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte: svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),miesto udalosti, ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete, druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),miesto udalosti,ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).
Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

Zverejnené 6.11.2019 -webmaster-
Aktualizované 11.11.2019

 

Všeobecné zásady pri ohrození

 •  Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
 •  Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 •  Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
 •  Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 •  Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 •  Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 •  Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 •  Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.


Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Čo je mimoriadna udalosť? 
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.

Čo je mimoriadna situácia? 
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Chemické ohrozenie?
Môže byť uskutočnené rozptýlením toxických chemických látok do životného prostredia v kvapalnom, plynnom, práškovom stave alebo použitím aerosólov, najmä v priestoroch vysokej koncentrácie obyvateľstva (dopravné uzly, obytné štvrte, futbalové štadióny, amfiteátre, nákupné strediská), alebo v objektoch a zariadeniach na hromadné zásobovanie (vodojemy, vodné zdroje, obilné silá, veľkosklady potravín, krmív a pod.). 

Vplyv toxických chemických látok na živé organizmy spôsobuje ich poškodenie alebo smrť. U ľudí dochádza najmä k vyradeniu či poškodeniu centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvorné látky spôsobujú bolestivé, ťažko sa hojace rany a odumieranie zasiahnutého tkaniva.

Biologické ohrozenie?
Spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení – baktérie, rickettsie, vírusy, pliesne a proteinové toxíny, šírené

 • nainfikovanými prenášačmi (hmyz, hlodavce, divožijúce zvieratá),
 • kontaminovanými práškami, kvapalinami alebo gélmi – pastami, šírenými v tubách, ampulkách, listoch a balíkoch, injekciách, kontaminovaných potravinách, nápojoch a krmivách. Spôsobujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí a zvierat.

Aké sú príznaky chemického a biologického terorizmu?
Teroristické použitie toxických chemických látok a biologických prostriedkov je zákerné a ráta s oneskorenou reakciou na vzniknutú skutočnosť. Preto je dôležité včas rozpoznať príznaky použitia týchto prostriedkov. Akým javom je potrebné venovaťzvýšenú pozornosť ?

 • počuteľným a viditeľným tlmeným výbuchom munície, po ktorých následne vzniká oblak aerosólu, šíriaci sa v smere prízemného vetra,
 • drobným olejovitým kvapkám, jemnému poprašku, viditeľným na teréne s vegetáciou a na rôznych materiáloch,
 • zjavnému plošnému poškodeniu a zničeniu vegetácie (nápadná zmena farby, uschnutie),
 • známemu aj neznámemu hmyzu (vši, blchy, muchy, kliešte), ktorý sa v teréne pohybuje a šíri v nezvyklom množstve a ročnej dobe, uhynutým hlodavcom, neznámym predmetom a neidentifikovateľným obalom,
 • vode v otvorených vodných zdrojoch - riekach, potokoch a rybníkoch – ktorá je nezvykle číra, nakoľko pôsobením toxickej chemickej látky boli zničené bežné drobné organizmy (dafnie, vodomerky, larvy a pod.),
 • náhlym hromadným prenosným ochoreniam, ktoré sa bez zjavnej príčiny šíria medzi obyvateľmi a zvieratami, prejavujú sa príznakmi otravy (intoxikácie), zapríčiňujú hromadné poškodenia zdravia, úmrtia obyvateľov a úhyn zvierat.

Zverejnené 5.12.2019 -webmaster-

 

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:

 •  nastáva mimoriadna situácia,
 •  podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu.

Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE

 • VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

2 - minútový kolísavý tón sirén

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz "VZDUŠNÝ POPLACH"

Varovný signál:OHROZENIE VODOU

 • VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY

6 - minútový stály tón sirén

Signál: KONIEC OHROZENIA 

 • KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

2 - minútový stály tón sirén bez opakovania 

! POZOR !

Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. vykonáva preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !

Zverejnené 5.12.2019 -webmaster-

 

Čo robiť keď zaznie siréna

(mimo doby pravidelného preskúšania)
 

 • Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej budovy.
 • Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
 • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
 • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
 • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
 • Čakajte doma na ďalšie pokyny.


POZNÁMKA:
Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu ! Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu !

Zverejnené 5.12.2019 -webmaster-

 

Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:

 • odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
 • ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou, 
 • bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku, 
 • oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,
 • nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
 • po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.


VŽDY PLATÍ !!!

 •  Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
 •  Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
 •  Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra


Zverejnené 5.12.2019 -webmaster-

 

Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami

7.1. ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia, pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien, pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni, ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie, pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat, upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda, pripravte si evakuačnú batožinu.

7.2. ZÁSADY SPRÁVANIA SA V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV

Opustite ohrozený priestor, netelefonujte, len v prípade tiesňového volania, v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie, v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

7.3. ZÁSADY SPRÁVANIA SA PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH

 • Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.
 • Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou, riaďte sa pokynmi hygienika.
 • Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.
 • Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

Zverejnené 5.12.2019 -webmaster-

 

Anonymné oznámenie

Anonymné oznámenie o uložení bomby alebo nebezpečnej látky sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky. Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.

Čo robiť po anonymnom oznámení?

 • okamžite oznámte udalosť na linku tiesňového volania 112, alebo na telefónne čísla 158 a 150,
 • ak sa nachádzate v budove, ktorá je ohrozená, opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto priestoru,
 • do budovy sa vráťte až na pokyn príslušných orgánov.

Zverejnené 5.12.2019 -webmaster-

 

Prijatie podozrivej zásielky

Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré vás vedú k názoru, že ide o podozrivú zásielku. Takou môže byť napríklad neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka s podozrivým obsahom. Po otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota, neznámy predmet alebo výhražný text.

Čo robiť po prevzatí podozrivej zásielky?

 • podozrivú zásielku neotvárajte a netraste s ňou,
 • zásielku uložte do igelitového alebo iného vhodného obalu,
 • opustite miestnosť, umyte si ruky a udalosť nahláste na linku tiesňového volania 112, alebo na telefónne čísla 158 a 150.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3
1
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
1
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1
1 2 3 4

Munipolis

 

slovensko.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Počasie

dnes, utorok 16. 7. 2024
slabý dážď 31 °C 20 °C
slabý dážď, mierny západný vietor
vietorZ, 3.51m/s
tlak1013hPa
vlhkosť55%
zrážky0.69mm

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aký júl, taký január.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Národná kultúrna pamiatka

Organizácie v obci


hore