Menu
Obec Bystrička
ObecBystrička

Dane a poplatky

Vybavuje:


Eva Kojtalová
tel: 043/4135151
mail: dane@bystricka.sk

Obec Bystrička ukladá od 1.1.2023  tieto miestne dane:

 • daň z nehnuteľností
 • daň za psa
 • daň za nevýherné hracie automaty
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie

Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zdaňovacím obdobím miestnych daní je kalendárny rok.


Daň z pozemkov

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhy orná pôda, chmeľnice, vinice ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.       (Bystrička: Orná pôda- 0,1995 €/m²  , TTP –  0,0322€/m²  )

Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku 0,0863 €/m²  ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy, nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnota pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582./2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(Bystrička: stavebné pozemky 18,58 €/m²  záhrady, zastavané plochy a ostatné 1,85 €/m² )

Ročná sadzba dane z pozemkov je nasledovná:

 • 0,50 % zo základu dane pre stavebné pozemky, záhrady a zastavané plochy
 • 0,60  %                            pre ornú pôdu, TTP, chmeľnice, vinice, ovocné sady
 • 0,80 %                             pre lesy , rybníky, vodné plochy
 • 2,50 %                             na akomkoľvek druhu pozemkov ak je na ňom umiestnená fotovoltaická  elektráreň

Daň zo stavieb

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,07 €  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, pri viacpodlažných stavbách sa sadzba zvyšuje o 0,01 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé nadzemné aj podzemné podlažie ( § 12 ods. 3 zákona č. 582/2014 Z. z.)

 • 0,06 €/ m²  stavby na bývanie a drobné stavby – ostáva základná sadzba
 • 0,10 €/m²  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.
 • 0,50 €/m² za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu.
 • 0,20 €/m² za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené, alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov.
 • 0,50 €/m² za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu.
 • 0,95 €/m²  za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
 • 0,50 €/m²,  za ostatné stavby

Daň z bytov

Ročná sadzba dane z bytov je 0,10 €  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) na:

 • lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky)
 • osoby v hmotnej núdzi  (doložené dokladom)

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie dane zo stavieb (§17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

 • stavby, alebo byty ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery, alebo umiestnenia na podkopanom pozemku.
 • stavby užívané Martinskou fakultnou nemocnicou.
 • osoby v hmotnej núdzi (doložené dokladom)

Daň za psa

Sadzba dane je 5 € za psa na kalendárny rok.


Daň za nevýherné automaty

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje (elektronické, mechanické), ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. ( Boulingové dráhy a šípky )

Sadzba dane je 15 €  za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.


Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva parcelné číslo KN 120/1 (parkovisko pred OÚ) a parcelné číslo KN 215 (parkovisko pri JEDNOTE) a všetky cesty vo vlastníctve obce na parkovanie motorového vozidla + prívesov, zariadenie slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a a iných atrakcií, umiestnenie skládky a podobne.

 • Za užívanie verejného priestranstvana predaj potravín, ovocia, zeleniny, šatstva, obuvi a priem. tovaru je 0,335 €/m²  na deň ( počíta sa 10 m²) ,
 • za parkovanie na verejných priestranstvách  je 0,335 € za jedno parkovacie miesto na deň
 • za skladovanie stavebných materiálov na verejnom priestranstve je 0,335 €/m²  na deň

Daň za ubytovanie

Sadzba dane je 0,50 €  na osobu a prenocovanie.


Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady

Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, za činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom okrem biologicky rozložiteľného KO zo záhrad a parkov, za triedený zber zložiek KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, za náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek KO, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, za náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu, za činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak nebol v obci zavedený množstvový zber stavebného odpadu

Správca dane stanovuje v súlade so schvaleným zavedeným spôsobom zberu KO

paušálny poplatok pre:

 • fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území správcu dane oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie - rodinný dom, byt, nebytový priestor v bytovom dome, rekreačnú chatu, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhradou, vinicou, ovocný sad, travalý trávny porast na iný účel ako podnikanie

poplatok za množstevný zber pre:

 • právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území správcu dane na iný účel ako na podnikanie,
 • fyzickú osobu - podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území správu dane na účel podnikania

Sadzba poplatku pre poplatníka FO
0,104109 € / osoba / kalendárny deň

38,00 € / osoba / kalendárny rok

Podnikateľom, ktorí majú svoju prevádzku na území obce sa zaviedol množstvový  zber: 0,03322 €/l pri frekvencii dvojtýždňového vývozu na rok na 1 smetnú nádobu 110 l  je 95 €

Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín vo výške 0,050 € / kg.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Munipolis

 

slovensko.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Počasie

dnes, piatok 19. 4. 2024
dážď so snehom 9 °C 0 °C
dážď so snehom, dosť čerstvý juhozápadný vietor
vietorJZ, 5.97m/s
tlak1012hPa
vlhkosť42%
zrážky2mm
sneženie1.42mm

Sviatok

Meniny má Jela, Krescenc, Krescencia

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.

Pranostika na akt.deň

Sv. Tiburcí (Tiburcius) má byť už zelený.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

Národná kultúrna pamiatka

Organizácie v obci


hore