Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Matrika

Vybavuje:
Zuzana Judáková, matrikárka
tel.: 043/4135152
mail: zuzana.judakova@bystricka.sk

Vydanie matričného dokladu:
- Žiadosť /žiadosť je v podstránke Tlačivá/
- Občiansky preukaz
- Správny poplatok – 5,00 € v hotovosti
- Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje
 
Uzavretie manželstva:
1/ Rodný list
2/ Doklad o štátnom občianstve
3/ Potvrdenie o pobyte
4/ Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
5/ Doklad ktorým možno preukázať totožnosť.
6/Doklad o osobnom stave
7/ Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky. 
8/ Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.
 
Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:
- Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
- Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
- Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená 

Zápis do knihy úmrtí:
- 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
- Občiansky preukaz zosnulého
- Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
- Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí  – 5,00 €

 

Zápis do osobitnej matriky:

Potrebné dokumenty:

-originály cudzozemských matričných dokladov spolu s úradným prekladom celého dokumentu, ktorý musí byť preložený slovenským úradným prekladateľom

- originál nahrádza i notárom overená fotokópia matričného dokladu

- overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte, ktorý vydal matričný doklad (tzv. APOSTILLE)

Správny poplatok:

Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 10,00 € 

 

1. ZÁPIS O NARODENÍ

K vybaveniu je potrebné:

 - cudzozemský rodný list, preložený v SR do slovenského jazyka

- doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti, osvedčenie o štátnom občianstve SR, Listina o udelení štátneho občianstva SR, pas SR)

- ak je matka vydatá, jej sobášny list

- ak je matka slobodná, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva

- ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva

- ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom

2. ZÁPIS O UZAVRETÍ MANŽELSTVA

K vybaveniu je potrebné:

- cudzozemský sobášny list preložený v SR do slovenského jazyka

- doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti ...)

- rodný list žiadateľky/a

- ak uzatváral/a manželstvo rozvedený/á, predloží právoplatný rozsudok o rozvode

- ak uzatváral/a manželstvo vdovec/vdova, predloží úmrtný list predchádzajúceho manželského partnera

3. ZÁPIS O ÚMRTÍ

K vybaveniu je potrebné:

- cudzozemský úmrtný list úradne preložený v SR do slovenského jazyka

- doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti, pas SR, Osvedčenie o štátnom občianstve SR, Listina o udelení štátneho občianstva SR)

- rodný list zomrelého

 

OZNÁMENIE O PRIJATí SKORšIEHO PRIEZVISKA PO ROZVODE

K vybaveniu je potrebné:

- vypísané oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode

Potrebné dokumenty:

- právoplatný rozsudok o rozvode

- platný preukaz totožnosti

- sobášny list

- rodný list


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka