Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Dane a poplatky

Vybavuje:
Eva Kojtalová
tel: 043/4135151
mail: eva.kojtalova@bystricka.sk

Obec Bystrička ukladá od 1.1.2013  tieto miestne dane:

daň z nehnuteľností

daň za psa

daň za nevýherné hracie automaty

daň za užívanie verejného priestranstva

daň za ubytovanie

Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zdaňovacím obdobím miestnych daní je kalendárny rok.


DAŇ Z POZEMKOV

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhy orná pôda, chmeľnice, vinice ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.       (Bystrička: Orná pôda- 0,1995 €/m²  , TTP –  0,0322€/m²  )

Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku

       0,0863 €/m²  ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy, nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnota pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582./2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

   (Bystrička: stavebné pozemky 18,58 €/m²  záhrady, zastavané plochy a ostatné 1,85 €/m² )

Ročná sadzba dane z pozemkov je nasledovná:

0,50 % zo základu dane pre stavebné pozemky, záhrady a zastavané plochy

0,60  %                            pre ornú pôdu, TTP, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,80 %                             pre lesy , rybníky, vodné plochy

2,50 %                             na akomkoľvek druhu pozemkov ak je na ňom umiestnená     

                                         fotovoltaická  elektráreň


DAŇ ZO STAVIEB

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,06 €  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

0,06 €/ m²  stavby na bývanie a drobné stavby – ostáva základná sadzba

0,10 €/m²  stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu.

0,50 €/m² za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu.

0,20 €/m² za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené, alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov.

0,50 €/m² za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu.

0,95 €/m²  za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

0,50 €/m²,  za ostatné stavby


DAŇ Z BYTOV

Ročná sadzba dane z bytov je 0,10 €  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov (§17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) na:

lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky)

osoby v hmotnej núdzi  (doložené dokladom)

Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie dane zo stavieb (§17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

stavby, alebo byty ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery, alebo umiestnenia na podkopanom pozemku.

stavby užívané Martinskou fakultnou nemocnicou.

osoby v hmotnej núdzi (doložené dokladom)


DAŇ ZA PSA

Sadzba dane je 5 € za psa na kalendárny rok.


DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE AUTOMATY

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje (elektronické, mechanické), ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. ( Boulingové dráhy a šípky )

Sadzba dane je 15 €  za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok.


DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva parcelné číslo KN 120/1 (parkovisko pred OÚ) a parcelné číslo KN 215 (parkovisko pri JEDNOTE) a všetky cesty vo vlastníctve obce na parkovanie motorového vozidla + prívesov, zariadenie slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a a iných atrakcií, umiestnenie skládky a podobne.

Za užívanie verejného priestranstva

na predaj potravín, ovocia, zeleniny, šatstva, obuvi a priem. tovaru je 0,335 €/m²  na deň ( počíta sa 10 m²) ,

za parkovanie na verejných priestranstvách  je 0,335 € za jedno parkovacie miesto na deň

za skladovanie stavebných materiálov na verejnom priestranstve je 0,335 €/m²  na deň


DAŇ ZA UBYTOVANIE

Sadzba dane je 0,40 €  na osobu a prenocovanie.


Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady

ktoré vzniknú na území obce, platí poplatník, ktorým je :

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt

fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

Sadzba poplatku
Sadzba poplatku pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie 0,0494 €/deň/ osoba / na rok 18 €  na osobu za bežný kalendárny rok, pri dvojtýždennom cykle vývozu.

Podnikateľom, ktorí majú svoju prevádzku na území obce sa zaviedol množstvový  zber: 0,0175 €/l pri frekvencii dvojtýždňového vývozu na rok na 1 smetnú nádobu 110 l  je 50 €


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka